محمدامین دانشور

محمدامین دانشور

محمد امین دانشور متولد ۱۳۳۹ عکاس و مدرس عکاسی برگزاری نمایشگاههای متعدد انفرادی و گروهی در شیراز ،تهران،مسکوو پاریس از ۱۳۶۵ تاکنون .دبیر و داور جشنوارهای استانی و ملی از ۱۳۷۵ تاکنون