اولین اردوی عکاسی آشنایی با وقف در مساجد تاریخی شیراز