تیزر فراخوان پنجمین جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری