شورای سیاستگزاری ششمین دوره جشنواره ملی عکس وقف، چشمه همیشه جاری