جلسه داوری

شورای سیاستگزاری ششمین دوره جشنواره ملی عکس وقف، چشمه همیشه جاری

جلسه داوری, گالری عکس, گزارش تصویری

گزارش تصویری جلسه داوری جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری ۱۳۹۶

جلسه داوری, گالری عکس

جلسه داروی چهارمین دوره جشنواره

جلسه داوری, گالری عکس